top of page

Webshop Voorwaarden

Artikel 1: volledigheid of geschiktheid

- Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

- U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

 

- U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

 

- Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

 

Artikel 2: volledigheid of geschiktheid

- Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuele informatiebronnen te raadplegen.

 

- Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt.

 

- We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

Artikel 3: aanpassingen aan prijs, servies en aankopen 

- De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

- We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

- Wij zijn niet aansprakelijk aan u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

- We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken.

 

- Alle beschrijvingen van producten of product prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

- We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen keuzen de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

 

- We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

- U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Artikel 4: Afwijking van garanties; beperking van aansprakelijkheid 

- We kunnen niet garanderen, verklaren of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 

- We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

 

- U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

 

- In geen geval zullen Bollearts Custom Works, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, ontstaan door uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van hun mogelijkheid.

 

- Omdat in sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke landen of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

bottom of page